מדיניות הפרטיות

קבוצת מנרב

עודכן לאחרונה: יולי 2023

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קבוצת מנרב בע"מ וחברות הבנות שלה ("מנרב" או "הקבוצה") בכתובת: www.minrav.co.il או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע הקבוצה ("האתר").

השימוש באתר (לרבות, עיון בלוח המשרות, פניות למנרב, וכיוצ"ב), כפוף למדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע שמנרב אוספת בעת השימוש באתר, את השימוש שיעשה במידע כאמור וכן את זכויותיך בעניין.

נא קרא היטב מדיניות זו בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. נא חזור וקרא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות (מנרב תדאג לעדכן בכותרת המדינית את המועד האחרון שבו נעשה בה שינוי). שימושך באתר מעיד על הסכמתך לה ושימושך באתר לאחר שינוי המדיניות מעיד על הסמכתך למדינות כפי שהשתנתה.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר והוראותיה הן בנוסף להם.

האמור במדיניות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לכלל המגדרים כאחד.

ככל שאינך מסכים עם מדיניות פרטיות זו עליך להימנע מלהשתמש באתר.

 

מסירה ואיסוף של מידע אישי

גלישה באתר – גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירה או באיסוף מידע אישי מעבר למידע שנאסף אוטומטית על שרתי אתרי אינטרנט ברשת האינטרנט (כגון כתובת האינטרנט ממנה גולש ניגש לאתר).

פניות לקבוצה – ניתן לפנות לקבוצה במגוון אמצעי קשר כמתפרסם באתר. במקרים בהם הדבר נדרש ממהות הפניה, רצוי למסור מידע אישי מינימלי שיאפשר למנרב לזהות את הפונה ולטפל בפנייתו, אולם מומלץ שלא למסור מידע עודף. מובהר שאין חובה חוקית לפנות למנרב, או למסור מידע אישי בפניה אליה, אולם אי מסירת מידע מינימלי כאמור, עשויה למנוע ממנרב את האפשרות לטפל בפניה.

אחזקת המידע – המידע שייאסף או שיימסר כאמור ישמר במאגרי המידע של מנרב ויעשה בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.

אבטחת מידע – מאגרי המידע של מנרב מוגבלי גישה ומנרב נוקטת באמצעי הגנה (לוגיים, פיזיים ומנהליים) למניעת אבדן או שיבוש במידע ומגישה או שימוש לא מורשים במידע.

 

שימוש במידע

הפרטים שיאספו או שימסרו כאמור ישמשו את מנרב:

 • לספק לך שירותים.
 • לענות לפניות של משתמשי האתר שפונים למנרב.
 • ליצירת קשר עם מועמדים פוטנציאליים לעבודה בקבוצה, אשר הגישו קו"ח למשרות המפורטות מעת לעת בלוח המשרות שבאתר.
 • לשימושים סטטיסטיים ואחרים שאינם מזוהים עימך (כגון: שיפור המערכת, הוספת תכנים וכלים, שינויים וכיוצ"ב).
 • בכפוף לאישורך במקום המתאים לכך בעת מסירת פרטי קשר –
 • הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מהקבוצה ומצדדים שלישיים הקשורים עימה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מהקבוצה מצדדים שלישים הקשורים עימה ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.
 • בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל דיוור ישיר או דבר פרסומת כאמור, עליך להודיע למנרב על כך בכתב באמצעות אמצעי הקשר שבאתר או בהתאם להנחיות ולפרט הקשר כפי שתהיינה בכל פניה אליך.

 

זכות עיון

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין בכל עת, במידע אודותייך המוחזק במאגרי המידע של הקבוצה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך). . לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם מנרב באחת מדרכי ההתקשרות שמתפרסמות באתר.

אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי מנרב בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 ולהנחיות רשם מאגרי המידע.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, הנך רשאי לפנות למנרב באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות באתר ולבקש לתקנו או למחקו. עם קבלת בקשתך, תפעל מנרב בהתאם להוראות הדין.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

 

העברה או מתן גישה למידע לצדדים שלישיים

מנרב לא תעביר, תמכור או תשכיר מידע אישי אודותך לצדדים שלישיים שאינם קשורים אליה, למעט במקרים הבאים:

 • צו שיפוטי.
 • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
 • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהקבוצה צד להם או שיש לה עניין בהם.
 • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
 • הגנה על אינטרס אישי כשר של הקבוצה.

מובהר, כי הקבוצה עשויה להיעזר בצדדים שלישיים שמספקים לה שירותים, ולהעביר אליהם מידע אודותייך בקשר עם מתן שירותים כאמור, ובלבד שאותם צדדים שלישיים חתומים כלפי הקבוצה על התחייבות לשמירה על סודיות ולכך ששימוש במידע אישי יעשה אך ורק לצורך אספקת שירותים לקבוצה.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

הקבוצה רשאית לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, אלא אם הדבר נעשה לטובתך או על מנת להתאים את המדיניות לשינויים שנדרשים על פי דין, שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

ככל שאינך מסכים לשינוי במדיניות פרטיות זו, עליך להפסיק ולהשתמש באתר.

 

שונות

על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי בלבד בלתי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים. לבית המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם מדיניות פרטיות זו.

למדיניות זו הנך מוזמן לפנות אלינו למייל: [email protected].