מדיניות האיכות

הנהלת הקבוצה הבכירה, יחד עם עובדי החברה, רואה בהשגת איכות גבוהה למוצריה ושירותיה, תוך הקפדה על כל התקנים והתקנות שבדין, מרכיב מהותי להמשך שגשוגה והתפתחותה של החברה.

חשיבות גבוהה לכך, שציבור לקוחותינו ייווכח, כי מדיניות האיכות ומטרות האיכות המוצהרת מיושמת הלכה למעשה ומקבלת ביטוי באיכות המוצרים ובשיפורם המתמיד.

מדיניות איכות זו מתבססת על אימוץ תקן ISO 9001:2015.

יכולת החברה לממש מדיניות זו מותנית, בין היתר, באיכות המוצרים והשירותים הנרכשים מספקים חיצוניים. הנהלת החברה רואה בספקים חיצוניים שותפים בפעילות זו כחלק שלוב של מערכת האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגהות בעיסוקה של החברה.

הנהלת החברה זמינה עבור לקוחות הקבוצה, ומנהלי הקבוצה בכל המחלקות מחויבים ללוות את הלקוח לכל אורך הדרך, לרבות בתמיכה בלקוח לשיטות בניה מתקדמות וחדשניות בפרויקטים אותם היא מבצעת.

  • ההנהלה הבכירה תפגין מנהיגות ומחויבות בנוגע להתמקדות בלקוח, על ידי הבטחה כי החוקים, התקנות והנהלים מיושמים, תוך מחויבות לשיפור מתמיד של מערכת האיכות והעלאת שביעות רצון הלקוחות.
  • הארגון יבחן את דרישות הלקוח ועמידתן מול הדרישות ההנדסיות והמקצועיות ויציע פתרונות הולמים לשביעות רצון הלקוחות, תוך מניעת בזבוז אמצעים ו/או משאבים.
  • המנהלים והעובדים בכל הדרגים וכן מחזיקי עניין רלוונטיים, יהיו מודעים למדיניות האיכות, יודרכו ויוכשרו לצורך יישומה, כל אחד בתחום פעילותו. ההנהלה תעודד ותפעל להגברת מעורבותם של המנהלים והעובדים בחשיפה ומציאת פתרונות לאתגרים ומכשלות במהלך הביצוע.
  • הארגון יקיים תהליך רציף ומתמיד של מעקב ושיפור תהליכי הביצוע, באמצעות רישומי מעקב אחר תלונות ואירועים חריגים, לימוד וניתוח הבעיות ויישום דרכים לפתרונן ולמניעת הישנותן.
  • הארגון יקצה את המשאבים הנדרשים ליישום ותפעול רציף ושוטף של מערכת ניהול האיכות ע"פ דרישות תקן ISO 9001-2015, ויוודא אפקטיביות והשגת התוצאות המצופות, בסיוע סיקור מערכת האיכות והעמידה במדיניות האיכות במסגרת סקרי הנהלה תקופתיים.
  • קווי מדיניות הארגון יועברו ויוסברו, באחריות המנכ"ל, מנהלי החברות הבנות וכל המנהלים והעובדים בדרגים שונים, אחת לשנה, במסגרת הדרכות נימיות.
  • המנכ"ל יוודא, שהמדיניות ידועה ומובנת לעובדי הארגון.

 

פיני דקל,
מנכ"ל קבוצת מנרב